ประวัติความเป็นมา

       บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้บุกเบิกการให้บริการ การกำจัดกากอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 2537 โดยเป็นเจ้าแรกที่นำเทคโนโลยีจากยุโรปมาพัฒนาเพื่อนำกากอุตสาหกรรมไปเผาร่วมกับการผลิตปูนซีเมนต์ หรือที่เรียกว่า Co-Processing อีกทั้งยังเป็นบริษัทในเครือ SCG และได้รับใบอนุญาตประเภท 106 ในฐานะโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมโดยใช้กระบวนการความร้อนด้วยการเผาในเตาผลิตปูนซีเมนต์ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ภายใต้การบริหารงานของเครือ SCG ในกลุ่ม Cement Building Material ซึ่งเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักบรรษัทภิบาล

       ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหากับการจัดการขยะจากภาคชุมชน และจากความสำเร็จในการกำจัดกากอุตสาหกรรม SCIeco จึงมีแนวทางที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนำมาประยุกต์ใช้กับขยะชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาขยะล้นเมืองของประเทศไทย ซึ่งการคัดแยกขยะส่วนที่เผาไหม้ได้ออกจากขยะชุมชนแล้วนำมาผลิตเป็น RDF สามารถช่วยลดปริมาณฝังกลบ และยังเป็นการนำพลังงานที่สูญเสียไปกลับมาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้การลดขยะชุมชนแปรรูปเป็น RDF เป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายในกลุ่มประเทศยุโรปโดยมีเป้าหมายเพื่อลดกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการฝังกลบ และเป็นการช่วยลดพื้นที่อย่างยั่งยืน

title