การคัดแยกแปรรูปขยะชุมชน เป็นเชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF)
แนวทางความร่วมมือการก่อตั้งโรงคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะสด)
แนวทางความร่วมมือ
 • สนับสนุนการออกแบบโครงการ
 • สนับสนุนการจัดทำแผนการก่อสร้างและ TOR
 • สนับสนุนการใช้ RDF ในเตาเผาอุตสาหกรรม
 • สนับสนุนการเดินระบบ (แล้วแต่ข้อตกลง)
*คืนประโยชน์สู่สังคมหรือขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกัน
แนวทางความร่วมมือการก่อตั้งโรงคัดแยกขยะฝังกลบเก่า
แนวทางความร่วมมือ
 • สนับสนุนการออกแบบโครงการ
 • สนับสนุนการจัดทำแผนการก่อสร้างและ TOR
 • สนับสนุนการใช้ RDF ในเตาเผาอุตสาหกรรม
 • สนับสนุนการเดินระบบ (แล้วแต่ข้อตกลง)
*คืนประโยชน์สู่สังคมหรือขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกัน
แนวทางความร่วมมือการรับซื้อเชื้อเพลิงชนิดแข็ง
แนวทางความร่วมมือ
 • โรงงานคัดแยกของ เทศบาลหรือ อบต.หรือ เอกชน คู่สัญญาของรัฐ ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย
 • มีค่าความร้อนตามเกณฑ์ที่กำหนดและ ไม่มีกลิ่นอันน่ารังเกียจ
 • การใช้เชื้อเพลิงแข็งทดแทนในเตาเผาอุตสาหกรรม
กระบวนการนำเชื้อเพลิงแข็งทดแทนไปใช้ในเตาเผาปูนซีเมนต์

เชื้อเพลิงแข็งทดแทน ที่ผ่านกระบวนการคัดแยกแล้ว จะถูกนำมาเข้ากระบวนการย่อยละเอียด เพื่อให้ได้ขนาด 50 มิลลิเมตร จากนั้นจะถูกลำเลียง ด้วยรถขนส่งที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อใช้ลำเลียง RDF เข้าเตาเผาปูนซีเมนต์ได้ โดยทุกขั้นตอนจะถูกออกแบบเป็นระบบปิด ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ

การนำเชื้อเพลิงแข็งทดแทนมาใช้เชื้อเพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ จะต้องตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติทั้งทางกายภาพและทางเคมี เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำ RDF มาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงหลักโดยไม่ส่งผลกระทบทั้งทางด้านชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงคุณภาพของปูนซีเมนต์ด้วย

กระบวนการแปรสภาพขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิงแข็งทดแทน
กระบวนการจัดการขยะสด

กระบวนการจัดการขยะเก่า
ระบบการขนส่งขยะเชื้อเพลิงแข็งทดแทน

หลังจากที่ผ่านกระบวนการคัดแยกแล้ว RDF จะถูกนำเข้าเครื่องอัดก้อน โดยใช้ระบบไฮโดรลิก ให้มีความหนาแน่นสูงขึ้น 3-5 เท่า ซึ่งขั้นตอนนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณในการขนส่งให้มากขึ้น และหลังจากการอัดก้อนแล้ว RDF จะถูกห่อด้วยพลาสติกฟิลม์ และปิดคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขณะขนส่ง