บริการด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรม (ขั้นตอนการให้บริการ)