นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม

       บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม ควบคู่ไป   กับการรณรงค์ความปลอดภัย โดยยึดมั่นตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ดังนี้

  1. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ที่สอดคล้องและไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

  2. ดำเนินการขจัดจุดเสี่ยงในพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนป้องกันอันตรายต่างๆจากการปฏิบัติงาน ดยมาตรฐานความปลอดภัยไม่มีการประนีประนอม และปฏิบัติตามกฎพิทักษ์ชีวิตอย่างเคร่งครัด

  3. เปิดโอกาสให้พนักงานและคู่ธุรกิจมีสิทธิที่จะปฏิเสธงานที่มีความเสี่ยงสูงและไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้

  4. การดําเนินกิจกรรมอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นคุณค่าสำคัญยิ่งของการทำงาน

  5. บริษัทฯ จะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆอย่างเหมาะสม

       บริษัทฯ จะเสริมสร้างความรู้ จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเหมาะสม และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้พนักงาน/คู่ธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงนโยบาย ทั้งนี้การปฏิบัติตามนโยบายนี้ถือมั่นเป็นข้อผูกมัดทางจรรยาบรรณสำหรับพนักงานทุกคน

ข้อดีของการบริหารเรื่องขยะ  • ในเตาเผาผลิตปูนซีเมนต์ มีอุณภูมิเฉลี่ยที่ 1,450-2,000 องศา และมีการคลุกเคล้าที่เหมาะสม (High Turbulence) จึงทำให้มีการเผาไหม้กากอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธภาพ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเตาเผาธรรมดาจะใช้อุณภูมิแค่ 850 องศาเท่านั้น
  • ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้จะอยู่ในเตาเผาปูนซีเมนต์เป็นระยะเวลา 6 วินาที ซึ่งในขณะที่สารโมเลกุลของสารอินทรีย์ จะถูกทำลายให้สมบูรณ์แค่ภายใน 2 วินาทีเท่านั้น
  • หินปูนที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปูนซิเมนต์ จะเป็นตัวปรับเสถียร ลดพิษของกากของเสียอันตรายได้เป็นอย่างดี
  • ขี้เถ้าจากการเผากำจัดกากอุตสาหกรรมจะถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในปูนซีเมนต์
  • กากอุตสาหกรรมที่ไม่มีประโยชน์แล้วบางชนิดอาจสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน หรือวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์ได้ ตามแนวความคิด Zero Emission Concept