มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง (Standard and Certification)

เอสซีไอ อีโค่ ได้ปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากล และหลักบรรษัทภิบาล โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย อาทิเช่น

  • มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
  • มาตรฐานระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001
  • มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
  • รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมระดับ “เหรียญทอง” ประเภทประกอบกิจการ ทำเชื้อเพลิงเหลวผสม ในปี 2553 และ 2554 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมระดับ “เหรียญทอง” ประเภทประกอบกิจการ ทำเชื้อเพลิงเหลวผสม และประเภทกิจกรรมผลิตเชื้อเพลิงแข็งผสม ในปี 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • รางวัล Green Industry โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  • ใบอนุญาตผู้รับรองรายงานการตรวจวัด และวิเคราะห์สภาวะการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549 (รสส.2)


มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
ใบรับรองเลขที่ EMS 04024/166

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001
ใบรับรองเลขที่ OHS 15003/322

รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมระดับ “เหรียญทอง” ประเภทประกอบกิจการ ทำเชื้อเพลิงเหลวผสม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมระดับ “เหรียญทอง” ประเภทประกอบกิจการ ทำเชื้อเพลิงเหลวผสม และประเภทิจกรรมผลิตเชื้อเพลิงแข็งผสม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม


รางวัล Green Industry โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม


มาตรฐานห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2005 จาก สมอ.