งานประชุมและการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมใต้นโยบาย Factory 4.0

พี่ศาณิต Business Stakeholder Engagement Director ร่วมงาน การประชุมหารือขับเคลื่อนการดำเนินงาน Factory 4.0 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยให้ความเห็นสนับสนุนในฐานะภาคเอกชนที่สามารถทำงานร่วมกับภาครัฐให้การดำเนินงานตามนโยบายสำเร็จ โดยการทำงานที่สอดคล้องกันและเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอกรอบนโยบายในการทำงานหลักเป็น 4 ส่วนได้แก่ โรงงาน สิ่งแวดล้อม ชุมชน และ การพัฒนาคน

โดยทางสภาอุตฯ ขานรับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ทุกช่องทาง โดยล่าสุดมีแผนที่จะให้สมาชิกที่มีศักยภาพ ให้ความช่วยเหลือพันธกิจ ผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs และกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน หรือ โอทอป ผ่านกลไกการทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ในโครงการ Big Brother ในรูปแบบต่างๆ โดยโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของ SCG ร่วมเป็น Big Brother ทั้งสามภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ อาทิ เช่น การสนับสนุนเครื่องจักรต้นแบบ การยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษา และการจับคู่ธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกนำแนวคิด Circular Economy ไปขับเคลื่อนและขยายผลตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการทางธุรกิจ


 

นอกจากนี้ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รับบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมใน SCG ได้ร่วมจัดนิทรรศการ Circular Economy เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา Circular Economy ของประเทศไทยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป