โปรแกรมค้นหารหัสกากอุตสาหกรรม

ประเภทธุรกิจของท่าน

กลุ่มธุรกิจของท่าน

คำค้นหา หรือ คีย์เวิร์ด
ลำดับ รหัส ประเภทธุรกิจ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มธุรกิจย่อย
1 01-01-01
การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and ของเสียจากการขุดแร่ธาตุ (wastes from mineral excavation) ของเสียที่ได้จากการขุดแร่โลหะ (wastes from mineral metalliferous excavation)
2 01-01-02
การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and ของเสียจากการขุดแร่ธาตุ (wastes from mineral excavation) ของเสียที่ได้จากการขุดแร่อโลหะ (wastes from mineral non-metalliferous excavation)
3 01-03-04
การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and ของเสียจากการปรับสภาพแร่โลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical processing of metalliferous minerals) HA หางแร่ที่มีสภาพเป็นกรดจากกระบวนการแปรสภาพสินแร่ซัลไฟด์ (acid-generating tailings from processing of sulfide ore)
4 01-03-05
การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and ของเสียจากการปรับสภาพแร่โลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical processing of metalliferous minerals) HM หางแร่ที่มีสารอันตราย (other tailings containing dangerous substances)
5 01-03-06
การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and ของเสียจากการปรับสภาพแร่โลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical processing of metalliferous minerals) หางแร่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 01 03 04 และ 01 03 05 (tailings other than those mentioned in 01 03 04 and 01 03 05)
6 01-03-07
การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and ของเสียจากการปรับสภาพแร่โลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical processing of metalliferous minerals) HM ของเสียอื่น ๆ จากการปรับสภาพแร่โลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี ที่มีสารอันตราย (other wastes containing dangerous substances from physical and chemical processing of metalliferous minerals)
7 01-03-08
การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and ของเสียจากการปรับสภาพแร่โลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical processing of metalliferous minerals) ของเสียที่เป็นฝุ่นและผงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 01 03 07 (dusty and powdery wastes other than those mentioned in 01 03 07)
8 01-03-09
การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and ของเสียจากการปรับสภาพแร่โลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical processing of metalliferous minerals) โคลนแดงจากการผลิตอลูมินา ที่ไม่ใช่ 01 03 07 (red mud from alumina production other than the wastes mentioned in 01 03 07)
9 01-03-99
การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and ของเสียจากการปรับสภาพแร่โลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical processing of metalliferous minerals) ของเสียอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น (wastes not otherwise specified)
10 01-04-07
การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and ของเสียจากการปรับสภาพแร่อโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical processing of non-metalliferous minerals) HM ของเสียจากการปรับสภาพแร่อโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมีที่มีสารอันตราย (wastes containing dangerous substances from physical and chemical processing of non-metalliferous minerals)
11 01-04-08
การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and ของเสียจากการปรับสภาพแร่อโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical processing of non-metalliferous minerals) ของเสียที่เป็นกรวดและหินบดย่อย ที่ไม่ใช่ 01 04 07 (waste gravel and crushed rocks other than those mentioned in 01 04 07)
12 01-04-09
การสํารวจ การทําเหมืองแร่ การทําเหมืองหิน และการปรับสภาพแร่ธาตุโดยวิธีกายภาพและเคมี (Wastes resulting from exploration, mining, quarrying, physical and ของเสียจากการปรับสภาพแร่อโลหะโดยวิธีกายภาพและเคมี (wastes from physical and chemical processing of non-metalliferous minerals) ของเสียที่เป็นทรายหรือดิน (waste sand and clays)