บริการด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรม

เอสซีไอ อีโค่ เป็นบริษัทผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยวิธีเผาร่วมในเตาผลิตปูนซีเมนต์ โดยทำการปรับปรุงคุณภาพกากอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งของแข็ง ของเหลว และประเภทกึ่งแข็งกึ่งเหลว เพื่อให้ได้คุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่กำหนดก่อนนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทน

ขั้นตอนการให้บริการรายการและตัวอย่างกากอุตสาหกรรมที่รับกำจัด

การกำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยเตาเผาปูนซีเมนต์นั้นจะต้องผ่านการวิเคราะห์ และตรวจสอบคุณสมบัติทั้งทางเคมีและกายภาพของกากอุตสาหกรรมดังกล่าว แล้วเปรียบเทียบคุณสมบัติกับเกณฑ์กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่า สามารถกำจัดกากอุตสาหกรรมในกระบวนการเผาได้โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ทั้งทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพของปูนซีเมนต์ คุณสมบัติของกากอุตสาหกรรมที่สามารถกำจัดในเตาเผาปูนซีเมนต์ได้นั้นจะต้องจำกัดปริมาณคลอไรด์ (Cl) ซัลเฟอร์ (S) Alkali โลหะหนัก (เช่น Hg, Pb, Cr, Cd) ให้อยู่ในสัดส่วนที่น้อย รวมถึงต้องไม่มีฤทธิ์การกัดกร่อนสูง และไม่มีกลิ่นรุนแรงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดกากอุตสาหกรรม

การจัดการกากอุตสาหกรรม และขยะชุมชน จะถูกแบ่งตามลักษณะทางกายภาพดังนี้

 1. กากอุตสาหกรรมประเภทของเหลว จะถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท
  1. กากอุตสาหกรรมประเภทของเหลวที่ไม่ได้ให้ค่าความร้อน เช่น น้ำเสียจากกระบวนการผลิต น้ำหล่อเย็น สารเคมีเป็นต้น บริษัทฯจะทำการผสมของเหลวชนิดนี้ให้อยู่ในค่า-มาตรฐานตามที่กำหนด ก่อนทำการฉีดเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์
  2. กากอุตสาหกรรมประเภทของเหลวที่ให้ค่าความร้อน เช่น Used Oil, Solvent, IPA บริษัทฯ จะนำมาปรับสภาพเพื่อให้เหมาะสม และใช้ทดแทนเชื้อเพลิงหลัก
 2. กากอุตสาหกรรมประเภทของแข็ง และขยะชุมชน เราจะทำการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  1. กากอุตสาหกรรมที่เป็นวัตถุดิบทดแทน เราจะนำกากอุตสาหกรรมประเภทนี้นำไปผสมกับวัตถุดิบหลักในการผลิตปูนซีเมนต์ เช่น กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทรายปนเปื้อน ผงเหล็ก เป็นต้น
  2. กากอุตสาหกรรมที่สามารถนำมาเป็นเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เช่น ผ้าเปื้อนน้ำมัน เศษยาง เศษพลาสติค เศษไม้ เป็นต้น กากอุตสาหกรรมประเภทนี้จะถูกนำมาบดย่อยที่ โรงงานปรับคุณภาพของเสียก่อนนำไปใช้

การจัดการรวบรวมและการขนส่ง

การขนส่งกากของเสียของบริษัทฯ

ความปลอดภัยคือสิ่งที่ เอสซีไอ อีโค่ ให้ความสำคัญเสมอ โดยรถขนส่งทุกคันมีระบบ GPS เพื่อติดตามเส้นทางการเดินทางของรถ ระยะทาง และความเร็ว ก่อนการปฏิบัติงานพนักงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมในการซ้อมแผนฉุกเฉิน รถขนส่งจะต้องมีการตรวจสภาพความพร้อมทุกครั้งก่อนการปฏิบัติงาน โดยบริษัท มีมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายดังนี้

ความปลอดภัยและกฎหมายในการขนส่ง

 • บริษัทฯมีการทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก กับบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) วงเงินประภัย 30 ล้านบาท 
 • บริษัทฯ กำหนดให้รถขนส่งวัตถุอันตราย ต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคัน เพื่อควบคุมพฤติกรรมผู้ขับขี่และป้องกันอุบัติเหตุจากรถบรรทุกวัตถุอันตราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามประกาศของกรมขนส่งทางบกลงวันที่ 1 มกราคม 2556
 • บริษัทฯกำหนดให้รถขนส่งวัตถุอันตราย ต้องได้รับใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขนส่ง (วอ.8)
 • ผู้ขับขี่ประจำรถขนส่งต้องมีใบอนุญาตผู้ขับขี่ประเภท 4

ประเภทรถขนส่งที่ให้บริการ

เอสซีไอ อีโค่มีความหลากหลายในด้านการขนส่งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยมีประเภทรถขนส่งดังนี้

 1. รถขนส่งวัตถุอันตรายประเภทของเหลว
  1. Vacuum Truck
  2. ISO Tank
  3. Super Sucker Truck
  4. Roll-off Tank Truck
 2. รถขนส่งวัตถุอันตรายประเภทของแข็ง
  1. Roll-off Box Truck
  2. Lugger Truck
  3. Drum Trailer Truck
  4. Flat Bed Trailer Truck
  5. Container Truck
Vacuum Truck
Roll-off Box Truck
Roll-off Tank Truck
Super Sucker Truck
Flat bed trailer Truck
Drum trailer Truck
Lugger Truck
Heab Craneพื้นที่ที่ให้บริการ

เอสซีไอ อีโค่ มีพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั้งประเทศ เพราะเราสามารถนำกากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้ากำจัดได้ที่โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ในเครือ SCG โดยมีทั้งหมด 5 โรงงานคือ


1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด จังหวัดสระบุรี

2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด (โรงงานท่าหลวง) จังหวัดสระบุรี

3. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (โรงงานเขาวง) จังหวัดสระบุรี

4. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด จังหวัดลำปาง